Thông báo nâng cấp HTKK, iTaxViewer và bảo trì hệ thống iHTKKThông báo Nâng cấp HTKK và iTaxViewer

Các lưu ý khi nâng cấp HTKK (nhấn vào đây để xem)


.....................................................

Ngày 24/2/2016, Tổng cục Thuế phát đi thông báo:

Nhằm phục vụ kiểm tra ứng dụng tại Trung tâm dữ liệu dự phòng, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng hệ thống Kê khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử từ 18h00 ngày 26/02/2016 đến 18h00 ngày 28/02/2016.
Do vậy, hệ thống Kê khai qua mạng và Nộp thuế điện tử qua Tax24 cũng sẽ tạm dừng theo kế hoạch của Tổng cục Thuế.

Ngoài thời gian trên, hệ thống Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử vẫn hoạt động bình thường.

Đề nghị người nộp thuế thu xếp thời gian thực hiện Khai thuế qua mạng và Nộp thuế điện tử phù hợp.
Quảng cáo Chữ ký số