Hướng dẫn về việc nộp lệ phí môn bài năm 2017  • Căn cứ Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chỉnh phủ quy định về mức Lệ phí môn bài phải nộp của Doanh nghiệp và cá nhân như sau.
  • Căn cứ Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 hướng dẫn về lệ phí môn bài.

Mức nộp lệ phí Môn bài như sau: 

Vốn đăng ký Doanh nghiệp
Bậc môn bài
Tiểu mục
Mức MB 2017 (VNĐ)
Trên 10 tỷ đồng.
1
2862
3.000.000
Từ 10 tỷ đồng trở xuống.
2
2863
2.000.000
Chi nhánh, Văn phòng diện, địa điểm kinh Doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác.
3
2864
1.000.000


Xem chi tiết  tại đây
Trân trọng!


Quảng cáo Chữ ký số