Các loại chữ ký số tại Việt Nam
Các loại chữ ký số: Chữ ký số tại Việt Nam hiện nay bao gồm:
     -  Chữ ký số nước ngoài đã được công nhận tại Việt Nam
     -  Chữ ký số chuyên dùng (dành cho các cơ quan nhà nước)
     -  Chữ ký số Công cộng (dành cho các đơn vị/tổ chức).
Quảng cáo Chữ ký số