Lỗi không đọc dc tờ 01/KK-TTS


Lỗi không đọc dc tờ 01/KK-TTS - là do bên thuế. Đã hỏi Thuế và TCT báo chừng nào sửa dc sẽ báo lên website nhantokhai.gdt.gov.vn
Update: 26/09/2017
Quảng cáo Chữ ký số