Bảng giá niêm yết các nhà cung cấp áp dụng từ 01/10/2017

Bảng giá niêm yết các nhà cung cấp áp dụng từ 01/10/2017.


Nhà cung cấp
Hình thức
Gói
Phí
Token
Cộng
Thuế
Tổng
New
Mua mới
1 năm
1,123,636
500,000
1,623,636
162,364
1,786,000
Mua mới
2 năm
1,920,909
500,000
2,420,909
242,091
2,663,000
Mua mới
3 năm
2,719,091

2,719,091
271,909
2,991,000
Gia hạn
1 năm
1,123,636

1,123,636
112,364
1,236,000
Gia hạn
2 năm
1,920,909

1,920,909
192,091
2,113,000
Gia hạn
3 năm
2,537,273

2,537,273
253,727
2,791,000
Vina
Mua mới
1 năm
1,625,455

1,625,455
162,546
1,788,001
Mua mới
2 năm
2,421,818

2,421,818
242,182
2,664,000
Mua mới
3 năm
2,717,273

2,717,273
271,727
2,989,000
Gia hạn
1 năm
1,170,909

1,170,909
117,091
1,288,000
Gia hạn
2 năm
1,967,273

1,967,273
196,727
2,164,000
Gia hạn
3 năm
2,262,727

2,262,727
226,273
2,489,000

0


CA2
Mua mới
1 năm
1,125,000
500,000
1,625,000
162,500
1,787,500
Mua mới
2 năm
1,920,000
500,000
2,420,000
242,000
2,662,000
Mua mới
3 năm
2,720,000

2,720,000
272,000
2,992,000
Gia hạn
1 năm
1,125,000

1,125,000
112,500
1,237,500
Gia hạn
2 năm
1,920,000

1,920,000
192,000
2,112,000
Gia hạn
3 năm
2,535,000

2,535,000
253,500
2,788,500
Viettel
Mua mới
1 năm
1,123,636
500,000
1,623,636
162,364
1,786,000
Mua mới
2 năm
1,920,000
500,000
2,420,000
242,000
2,662,000
Mua mới
3 năm
2,718,182

2,718,182
271,818
2,990,000
Gia hạn
1 năm
1,123,636

1,123,636
112,364
1,236,000
Gia hạn
2 năm
1,920,000

1,920,000
192,000
2,112,000
Gia hạn
3 năm
2,536,364

2,536,364
253,636
2,790,000
FPT
Mua mới
1 năm
1,124,545
500,000
1,624,545
162,455
1,787,000
Mua mới
2 năm
1,918,182
500,000
2,418,182
241,818
2,660,000
Mua mới
3 năm
2,716,364

2,716,364
271,636
2,988,000
Gia hạn
1 năm
1,124,545

1,124,545
112,455
1,237,000
Gia hạn
2 năm
1,918,182

1,918,182
191,818
2,110,000
Gia hạn
3 năm
2,534,545

2,534,545
253,455
2,788,000
VNPT
Mua mới
1 năm
1,120,909
500,000
1,620,909
162,091
1,783,000
Mua mới
2 năm
1,919,091
500,000
2,419,091
241,909
2,661,000
Mua mới
3 năm
2,720,909

2,720,909
272,091
2,993,000
Gia hạn
1 năm
1,120,909

1,120,909
112,091
1,233,000
Gia hạn
2 năm
1,919,091

1,919,091
191,909
2,111,000
Gia hạn
3 năm
2,539,091

2,539,091
253,909
2,793,000
 
Quảng cáo Chữ ký số