Lỗi khai Hải quan

- Hướng dẫn đăng ký tài khoản Quản trị, đăng ký Use ID khai Hải quan.
- Hướng dẫn lấy lại mật khẩu quản trị trang HQ VN trong trường hợp NSD quên mật khẩu/chữ ký sô quản trị hết hạn/đã gia hạn Chữ ký số (không giữ lại Chữ ký số cũ).
- Hướng dẫn cập nhật Chữ ký số khi đăng ký mới/gia hạn Chữ ký số.
- Hương dẫn cập nhật danh sách công.