Lỗi HTKK


- Lỗi update bị sai font chữ.
- Lỗi không hiển thị.
- Cách sao lưu dữ liệu.
- Cách nâng cấp HTKK.