VBPL về Chữ ký số


1.      Root CA (giúp xem thời hạn cấp phép của các nhà cung cấp Chứng thư số hiện nay)
2.      Các văn bản pháp luật khác
STT
Số hiệu
Cơ quan ban hành
Hình thức văn bản
Trích yếu nội dung
Ngày ban hành
Xem văn bản
1
51-2005/QH11
Quốc hội
Luật
Luật giao dịch điện tử.
29/11/2005
2
26/2007/NÐ-CP
Chính phủ
Nghị định
Quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thư số; việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số.
15/02/2007
3
106/2011/NĐ-CP
Chính phủ
Nghị định
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
23/11/2011
4
170/2013/NĐ-CP
Chính phủ
Nghị định
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định số 106/2011/NĐ-CP ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 02 năm 2007
13/11/2013
5
174/2013/NĐ-CP
Chính phủ
Nghị định
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.
13/11/2013
6
59/2008/QÐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
Ban hành Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
31/12/2008
7
58/2008/QÐ-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Quyết định
Ban hành Quy chế báo cáo thông tin về các hoạt động chứng thực chữ ký số của các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số.
30/12/2008
8
17/2014/TT-BTTTT
Bộ Thông tin và Truyền thông
Thông tư
Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số.
26/11/2014